Speciální základní škola Bystré

Ve škole se vzdělávají žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Hlavním cílem školy je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků. Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů. Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – Speciálně pedagogickým centrem a PPP Ústí nad Orlicí.

 Kde nás najdete?

Škola v Bystrém – Zámecká 1, Bystré

Odloučené pracoviště. Multifunkční dům, náměstí Na podkově 68, Bystré

Odloučené pracoviště: Jiráskova 825, Polička

Odloučené pracoviště SPC: Nádražní 775, Polička

 

V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. V těchto třídách se vzdělává 4 až 6 žáků pod vedením 2 až 3 pedagogických pracovníků. Podporu zajišťují osobní asistenti (služby osobní asistence jsou zajišťovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící ve svitavském regionu). Do výuky jsou zařazovány nejnovější speciálně pedagogické metody a formy práce, relaxační a terapeutické činnosti. Součástí školy je Přípravný stupeň a nově byla zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra třída, která je umístěna na odloučeném pracovišti školy –  Multifunkčním domě na náměstí v Bystrém. Žáci zde mohou využívat snoezelen nebo speciální kompenzační a didaktické pomůcky.

V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou, která je určena žákům s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením). Pro ně jsou zřízeny  třídy ve kterých se může vzdělávat 6 až 14 žáků. Žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem navštěvují ZŠ speciální. Třídy se naplňují do počtu 4 – 6 žáků. Nezbytná je pomoc pedagogických asistentů  nebo osobních asistentů. Součástí školy je školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik enviromentální výchovy, metodik prevence rizikového chování a koordinátoři ŠVP. Škola se zapojuje do různých aktivit, soutěží, projektů a využívá kulturní a jiná zařízení v regionu.